Logo KomControl Jagodina 062242359

CO2 KONTROLER


DIGITALNI KONTROLER KONCENTRACIJE
UGLJEN-DIOKSIDA U VAZDUHU

CO2 Kontroler KomControl Jagodina

     CO2 Kontroler je mikroprocesoski uredjaj za elektronsku regulaciju koncentracije ugljen-dioksida u vazduhu u zatvorenim prostorijama. Regulacija se, u zavisnosti od razlike zadate i stvarne koncentracije CO2, ostvaruje uključivanjem i isključivanjem ventilacije, odnosno dovodenjem svežeg vazduha ili uključivanjem izvora CO2 kada je potrebno povećanje koncentracije.

    MOD RADA

    Mod 1. Ventilacija se uključuje kada stvarna koncentracija CO2 prevazidje zadatu, a isključuje se kada stvarna koncentracija opadne 200ppm ispod zadate.

    Mod 2. Ventilacija se uključuje srazmerno razlici izmedu zadate i stvarne koncntracije CO2.

    Mod 3. Ovaj mod je potpuno inverzan modu_1, odnosno izvor CO2 se isključuje kada stvarna koncentracija prevazidje zadatu, a uključuje kada opadne 200ppm ispod zadate.

    Mod 4. Ovaj mod je inverzan modu_2, odnosno vreme uključenosti izvora CO2 je srazmerno razlici zadate i stvarne koncentracije.

    Ovaj uredjaj omogućava vezivanje na nadzorni PC računar sa koga mogu da se postavljaju parametri ventilacije, kao i da se vrši akvizicija podataka o parametrima ventilacije

    Copyright of Ljubiša Komatović

    CO2 KONTROLER

- Priključni napon:----------------------220V/50Hz

- Izlazni napon: -------------------------max. 40A po fazi

- Izlazni napon:     -----------------------0-210V (3X 0-210V)

- Područje zadavanja temperature:---- 400-8000ppm

- Merna sonda za CO2: -----------CDM4160 (FIGARO-Japan)

- Tačnost:-------------------------- ----: ±10%

- Dozvoljena temperatura okoline:------ 0 °C - +40 °C

- Dozvoljena vlažnost okoline: ----------5-95%RH (nije       ..dozvoljeno rošenje)

- Stepen zaštite:----------------------- IP40


      Poznato je da u povrtarstvu i proizvodnji svih vrsta gljiva koncentracija ugljen-dioksida u uzgajalištu ima presudan značaj na kvalitet i prinos. Stoga, kao realna potreba, nastao je CO2 KONTROLER, uredjaj koji automatski kontoliše nivo kocentacije CO2 u uzgajalištu.

                                                                                                                    UPUTSTVO ZA UPOTREBU

    CO2 Kontoler se sastoji iz mikroprocesorske jedinice i CO2 Sonde. Mikroprocesorska jedinica prikuplja podatke sa sonde i po odgovarajućem algoritmu upravlja ventilatorima za ubacivanje svežeg vazduha u uzgajalište ili izvorima CO2 kada je potrebno povećanje koncentracije.
    Uredjaj se uključuje prekidačem na levoj strani. Obavezno je da CO2 sonda prilikom uključenja uredjaja bude na čistom vazduhu, jer se tada vrši kalibracija sonde. Kalibracija traje 2 sata i tada na sondi blinka zelena LED dioda. Kada je kalibracija završena zelena LED dioda na CO2 sondi svetli neprekidno. Sondu unosimo u prostor koji se kontroliše tek nakon kalibracije. Ukoliko se sonda prilikom kalibracije nalazi u prostoru sa povećanom koncentracijom ugljen-dioksida tada se ta koncentracija uzima kao polazna (400ppm) i rezultat toga će biti netačno merenje. Stoga sondu prilikom uključenja uredjaja, dok traje kalibracija, obavezno staviti na čist vazduh, zakloniti je od vetra, sunca i padavina.
    Sonda se montira na mesto koje je dobro zaštićeno od direktnog dejstva vode. Sonda ne sme biti ižložena prskanju ili kapljicama vode.

      Na sondi pored zelene LED diode, koja je opisana u prethodnom delu, postoji i žuta i crvena. Žuta blinajuca LED dioda označava da postoji neki problem sa sondom (prekid grejnog vlakna na sondi ili konektori za kontrolu koncentracije su u prekidu). Tada na displeju uredjaja stoji upozorenje „GREŠKA SONDE“.
      Crvena LED dioda na sondi označava da je dostignuta koncentracija CO2 od 1000ppm. Crvena LED dioda se gasi kada koncentracija CO2 padne na 900ppm. Ove granice se mogu promeniti drugačijom kombinacijom odgovarajućih kratkospajaca na sondi.
    Kada je uredjaj isključen CO2 sondu obavezno iskopčati i čuvati je u odgovarajućoj ambalaži na suvom mestu i čistom vazduhu. Ukoliko isključenu sondu duže vreme izložimo vlažnom i kontaminiranom vazduhu ona će postati neupotrebljiva.
    Na prednjoj strani uredjaja se nalazi LCD displej na kome se prikazuju zadata CO2z i stvarna CO2s koncentracija ugljen-dioksida, kao i trenutni mod rada M. Pored displeja na prednjoj strani se nalaze i tri tastera za zadavanje parametara. Taster M je meni taster. Pritiskom na taster M ulazimo u režim promene parametara. Tada blinka znak C u oznaci CO2z (željena koncentracija CO2).Tasterima ^ ili ˇ povećavamo ili smanjujemo željenu koncentraciju ugljen-dioksida u uzgajalištu. Ponovnim pritiskom na taster M ulazimo u promenu moda rada uredjaja. Tada na displeju blinka znak M. Mod rada takode menjamo tasterima ^ ili ˇ. Ukoliko želimo da mod rada promenimo sa 1 na 2 tada to činimo tasterom ^, ili ukoliko želimo da se vratimo na mod 1 to činimo tasterom ˇ. Nakon nekoliko sekundi uredaj izlazi iz režima promene parametara (slovo C u oznaci CO2 i slovo M više ne blinkaju), koji se automatski pamte. Na displeju se nalazi i znak : koji neprestano blinka. To nam pokazuje da uredjaj prolazi kroz sve algoritmom predvidjene procedure.
     Kada je uredjaj u modu 1 tada on radi na principu histerezisa. To znači da se ventilacija uključuje kada je izmerena (stvarna ) koncentracija ugljen-dioksida dostigla zadatu, a isključuje se kada stvarna koncentracija za 200ppm opadne ispod zadate.
    Mod 2 obezbedjuje rad ventlicaje zavisno od razlike zadate i stvarne koncentracije ugljen-dioksida. To znači da se ventilacija povećava ukoliko se razlika izmedju stvarne i zadate koncentrcije povećava i obrnuto, tj ukoliko se stvarna koncentracija smanjuje u odnosu na zadatu i ventilacija se srazmerno smanjuje.
   Mod 3 se koristi kada je u objektu potrebno povećanje koncentracije ugljen-dioksida. Uredjaj automatski uključuje izvor CO2 kada je stvarna koncentracija za 200ppm niža od zadate, a isključuje kada stvarna koncentracija dostigne zadatu.
    Mod 4 je takodje mod za povećanje koncentracije ugljen-dioksida ali u ovom modu izvor CO2 se uključuje vremenski u zavisnosti od razlike zadate i stvarne koncentracije ugljen-dioksida
    CO2 kontroler u osnovnoj varijanti upravlja jednim monofaznim ventilatorom snage do 500W. Vezivanje dodatnih ventilatora je moguće preko energetske sklopke.
    Svaki objekat ima svoje specifičnosti, pa od njih i zavisi mod u kome ce uredjaj raditi. Da bi uredjaj propisno obavljao svoj zadatak neophodno je strogo se držati napred navedenih uputstava vezanih za kalibraciju, eksploataciju i čuvanje sonde kada uredjaj nije u pogonu.

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Built with Mobirise website themes