LOGO

SEMAFOR ZA KOŠARKU
„TEHNIKOM opis i rad"

sem5- tehnikom semafor 06s-1 KomControl Jagodina 062 242 359

Tehničke karakteristike:

 • - Priključni napon: 220V/50Hz
 • - Dimenzije: 90X80X10cm
 • - Težina: 10kg
 • - Upravljanje: modifikovana PC tastatura
 • - Dimenzije cifara: veće 8X16cm, manje 6X12cm
 • - Vidljivost: 50m
 • - Kućište: Plastificirani lim 
 • - Garancija: 2 godine

Sportski semafor „TEHNIKOM 06S“ prvenstveno je namenjen za košarku. Može se koristiti i za ostale sportove (mali fudbal, rukomet, odbojka..). Idealan je za manje dvorane, za školske sale, za balon sale..Boja cifara je po izboru korisnika.

Funkcije semafora:

 • l.lzbor moda rada
 • 2.Prikaz perioda utakmice
 • 3.Brikaz broja faulova ekipa i bonus.
 • 4.Merenje aktivnog toka igre
 • 5.Merenje pauza između četvrtina
 • 6.Brojanje i merenje vremena TIME out a
 • 7.Merenje vremena napada
 • 8.Kontrola dodele vremena napada 24/14sekundi
 • 9.Prikaz rezultata max 199:199
 • 10.Zvučna signalizacija

Pomoćne funkije:

 • 1 .Korekcija aktivnog vremena
 • 2.Korekcija dužine pauza
 • 3.Korekcija vremena napada
 • 4.Korekcija rezultata
 • 5.Dodela vremena za produžetak
 • 6.Ručno aktiviranje zvučne signalizacije

KOŠARKAŠKI SEMAFOR
TEHNIKOM 06s
Uputstvo za upotrebu

prospekt-semafor-izrada-slika-1-komcontrol KomControl Jagodina 062 242 359

Košarkaški semafor Tehnikom 06s omogućava sledeće:

Osnovne funkcije

 • 1.Izbor moda rada
 • 2.Prikaz perioda utakmice
 • 3.Prikaz broja faulova ekipa i bonus
 • 4.Merenje aktivnog toka igre
 • 5.Merenje pauza izmedu četvrtina
 • 6.Merenje broja i vremena time-outa
 • 7.Merenje trajanja napada 24 sekunde
 • 8.Kontrola dodele novih 24 sekunde
 • 9.Kontrola dodele novih 14 sekundi
 • 10.Pokazivanje rezultata domaći – gosti
 • 11.Zvučna signalizacija isteka četvrtine i 24 sekunde
 • 12.Ručno uključenje zvučne signalizacije

Dodatne funkcije

 • 1.Ručna korekcija vremena toka igre
 • 2.Ručna korekcija vremena pauza
 • 3.Ručna korekcija vremena napada
 • 4.Korekcija rezultata u minus
 • 5.Dodela vremena produžetka
 • 6.Ručni preskok pauza
 • 7.Reset semafora

Automatski rad semafora za košarku

Po uključenju semafora u gornjem redu displeja je ispisano vreme do početka prve četvrtine, inicijalno stoji 15:00, sto se ručno može korigovati po potrebi. To vreme se startuje tasterom START/STOP (taster SPACE). U ovom peridu moguće je promeniti mod rada semafora, tj. odabrati mod u zavisnosti od starosne kategorije timova.

    Po isteku tog vremena postavlja se inicijalno vreme za prvu četvrtinu u zavisnosti od moda rada i pali se srednji zeleni displej vremena napada. Tasterom START/STOP se pokreće i zaustavlja vreme. Po isteku vremena 1. četvrtine displej se zaustavlja na 00:00. Nakon toga se tasterom START/STOP postavlja vreme pauze 02:00 koje se automatski startuje.

    Nakon isteka vremena pauze ponovo postavlja inicijalno vreme naredne četvrtine. Tasterom START/STOP se startuje vreme.

    Po isteku 2. četvrtine vreme pauze u poluvremenu se automatski postavlja na 10:00, a po njenom isteku postavlja se inicijalno vreme 3.-e četvrtine, a zatim i 4-e.

    Nakon isteka 4-e. četvrtine,ukolko je konačan rezultat nerešen, može se postaviti inicijalno vreme produžetka od 05:00 minuta (START/STOP), kao i svaki naredni put zavisno od potrebe za produžecima.

    Priprema semafora za narednu utakmicu se obavlja resetom semafora. RESET se obavlja istovremenim pritiskom tastera SHIFT i tastera + na numeričkoj tastaturi. Nakon reseta, semafor se postavlja u inicijalno stanje, pa je potrebno je ponovo postaviti mod rada u zavisnosti od starosne kategorije igrača.

     -Životinje koje se prvi put puštaju u prostor ogradjen električnom ogradom treba na nju privikavati i to tako da se svaka životinja najmanje 2 puta dovede do provodnika i dotakne njuškom. Ovim se sprečava početno kidanje ograde i zapetljavanje životinja u ogradu zbog panike.

     -Provodnici na ogradi moraju životinjama biti dovoljno vidljivi. Ovo posebno važi za konje.

    -Ako se električna ograda proteže duž staze ili puta, potrebno je vidljivo obeležiti i postaviti znakove upozorenja kako je ne bi dirali prolaznici.

    -Uzemljenje mora biti posebno izradjeno samo za električnu ogradu. Ne sme se koristiti postojeće uzemljenje od električne mreže stambenog ili poslovnog objekta. Uzemljenje treba biti udaljeno najmanje 50 metara od bilo kog uzemljenja druge namene, postojećih telefonskih linija, električne mreže, dalekovoda, ukopanih metalnih gasnih ili vodovodnih cevi.

    -Za vreme grmljavine treba priključke na električnom pastiru fizički odvojiti i odmaknuti od ograde. Nije dovoljno samo isključiti uredjaj na prekidaču!!!!

    -Električnu ogradu treba redovno nadzirati. Trava, korov i grančice ne smeju dodirivati provodnike.

    -Visokonaponski priključak uvek se spaja na ogradu, a priključak uzemljenja na uzemljenje. Nikako obrnuto! Provodnik od uredjaja do ograde treba da bude od izolovane bakarne žice. Ukoliko veza nije izolovana postoji opasnost od varničenja i požara.

OPIS OSNOVNIH FUNKCIJA

 1.Izbor moda rada

    Mod rada semafora moguće je postaviti samo na početku rada semafora u toku15-to minutnog perida pre startovanja i četvrtine. Mod rada se bira u zavisnosti od starosne kategorije ekipa i on nam omogućava automatsko postavljanje dužine četvrtina (10 ili 8 minuta) i trajanje napada (24 ili 35 sekundi). Mod rada je inicijalno postavljen za seniorski uzrast (trajanje četvrtine-10 minuta i trajanje napada- 24 sekunde) i u toku pripreme utakmice na mestu perida stoji znak S. Tasterima SHIFT + F1 je moguće promeniti mod u mod mladi pioniri (trajanje četvrtine-8 minuta i trajanje napada- 35 sekunde) i tada se na dipleju prikazuje znak п i u mod pioniri (trajanje četvrtine-8 minuta i trajanje napada- 24 sekunde) i tada se na dipleju prikazuje znak ∏ .

2.Prikaz perioda utakmice

    Period utakmice automatski broji redosled četvrtina. Na pocetku rada semafor na mestu prikaza perioda utakmice prikazuje mod rada. Kada startuje utakmica semafor prikazuje broj 1, kad počne II četvrtina semafor prikazuje broj 2 i tako redom. Ukoliko se igra produžetak semafor na mestu perioda prikazuje znak E (extra time).

3.Prikaz broja faulova ekipa i bonus

    Brojanje faulova ekipa moguće je samo u toku aktivnog dela utakmice. Faulovi domaće ekipe se broje tasterom FAUL_D (slovo Z na tastaturi), a faulovi gostujuće ekipe se broje tasterom FAUL_G (znak /? na tastaturi). Korekcija faulova se obavlja istim tasterima uz pritisnut taster SHIFT. Kada ekipa dostigne bonus na mestu faul stoji znak b. Prelaskom u sledeću četvrtinu resetuju se disleji FAUL.

4.Merenje aktivnog toka igre

Merenje vremena aktivnog toka igre se pokreće tasterom START/STOP (taster SPACE ). Istim tasterom se merenje vremena i zaustavlja. Gornji displej pokazuje vreme do kraja četvrtine u formatu MM:SS, gde su MM minuti, a SS sekunde. Ukoliko je vreme do isteka četvrtine manje od jenog minuta, tada se prikazivanje vremena obavlja u formatu SS.D gde su SS- sekunde, a D – desetinke sekundi. Nakon isteka vremena četvrtine aktivira se sirena u trajanju od 2 sekunde.

5.Merenje pauza izmedu četvrtina

Merenje pauza izmedju četvrtina, kao i pred početak 1. četvrtine se startuje tasterom START/STOP. Nakon isteka vremena pauze aktivira se sirena u trajanju od 1 sekunde i postavlja se inicijalno vreme sledećeg perioda i vreme napada. Dužine tih vremena su unapred memorisana, ali se mogu ručno korigovati po potrebi..

6.Merenje broja i vremena TIME-OUT_a

Startovanje TIME-OUT_a domaće ekipe se obavlja tasterom TIME-OUT_D (SHIFT + F2), a startovanje TIME_OUT_a gostujuće ekipe tasterom TIME-OUT_G (SHIFT + F11), pri čemu je ispis preostalog vremena TIME_OUT_a obavlja displeju koji inače prikazuje vreme napada. Ukupan broj TIME_OUT_a za obe ekipe se prikaziuje levo i desno od displeja za merenje vremena. Na 10 sekundi do isteka TIME-OUT_a aktivira se sirena od 2 sekunde i postavlja se vreme napada zavisno od moda rada.

7.Merenje trajanja napada

Startovanje merenja trajanja napada se vrši automatski po pokretanju glavnog vremena na početku četvrtine. Po zaustavljanju glavnog vremena zaustavlja se i pokazivanje trajanja napada. Startovanjem glavnog vremena se ponovo startuje merenje i prikazivanje vremena napada. Ukoliko je preostalo vreme napada kraće od preostalog vremena trajanja četvrtine tada se gasi displej koji prikazuje vreme napada jer je merodavno vreme do kraja četvrtine.

8.Kontrola dodele novog napada

Ukoliko sudija dodeljuje nov napad istoj ili drugoj ekipi, to će se izvršiti tasterom novi napad (ENTER), ali merenje počinje tek nakon otpuštanja tastera, tako da je držanjem pritisnutog tastera omogućeno odloženo startovanje merenja napada nezavisno od toka glavnog vremena.


 1.Izbor moda rada

Danas se širom sveta sve više primenjuje sistem električnih ograda popularno nazvanih “Čobanica”. Smatra se da će ovim tempom razvoja električne ograde potisnuti tradicionalni sistem ograđivanja već kroz nekoliko godina zahvaljujući ceni i lakoći i vremenu postavljanja i održavanja.

  “Čobanica” omogućava da životinja prosto nauči da se kloni ograde, što sprečava svaki nepotrebni prilaz ogradi i naletanje na nju. Time je ograda praktično zaštićena od provale stoke, što je čest slučaj sa tradicionalnim ogradama. 

        Svi tipovi naših “Čobanica” imaju savremeno elektronsko upravljanje što omogućava efikasne ograde i do 40km dužine i malu potrošnju energije.

9.Kontrola dodele novih 14 sekundi

    Ukoliko sudija dodeljuje novih 14 sekunde istoj ili drugoj ekipi, to će se izvršiti tasterom 14sec napad (desni SHIFT), ali merenje počinje tek nakon otpuštanja tastera, tako da je držanjem pritisnutog tastera omogućeno odloženo startovanje merenja napada nezavisno od toka glavnog vremena.

10.Pokazivanje rezultata domaći – gosti

Semafor ima mogućnost ispisa rezultata za domaću i gostujuću ekipu do max.

    199 : 199. Rezultat se uvećava pritiskom na taster +1,+2, ili +3, (za domaće ili goste )zavisno za koliko se rezultat uvećava.

11.Zvučna signalizacija isteka četvrtine i vremena napada

    Po isteku četvrtine automatski se uključuje sirena u trajanju od 2 sekunde, a prilikom isteka vremena napada automatski se startuje sirena koja označava kraj napada – takt sirena


12.Ručno uključenje zvučne signalizacije

    Semafor ima mogućnost ručnog uključenja sirene na neodredeni period ukoliko se za tim ukaže potreba. Ta funkcija se radi tasterom SIRENA (SHIFT +F12), pri čemu je sirena u funkciji sve dok se navedeni taster drži u pritisnutom položaju.

OPIS DODATNIH FUNKCIJA

1.Ručna korekcija vremena toka igre

    Ukoliko se ukaže potreba, vreme toka igre se može ručno korigovati, ali samo dok je merenje vremena zaustavljeno. Minuti se koriguju tasterom +1MIN (SHIFT + F7), -1MIN (SHIFT + F8) , a sekunde tasterom +1SEC (SHIFT + F5)I -1SEC (SHIFT + F6). Prilikom korekcije vremena displeji vremena na semaforu blinkaju.

 2.Ručna korekcija vremena pauza

    Ukoliko se ukaže potreba, vreme toka pauze se može ručno korigovati, ali samo dok je merenje vremena zaustavljeno na isti način kao i korekcija vremena igre.

3.Ručna korekcija vremena napada

    Ukoliko se ukaže potreba vreme napada se može ručno korigovati, ali samo dok je merenje vremena zaustavljeno. Korekcija se vrši tasterom 24SEC(SHIFT+F9 ili SHIFT+F10). Pritiskanjem ovog tastera ispis se uvećava za jedan. Ukoliko je potrebno ispis umanjiti za 1, onda prethodno treba stisnuti taster SHIFT+F10. Pri tome displej vremena napada na semaforu blinka.

4.Korekcija rezultata u minus

    Ukoliko se ukaže potreba da se rezultat umanji za 1 koš, to ce se izvršiti istovremenim pritiskanjem tastera SHIFT i +1 na strani domaćina ili na strani gosta. Ukoliko je potrebno rezultat korigovati za više koševa tada prethodnu proceduru treba ponoviti odgovarajući broj puta.


5.Dodela vremena produžetka

    Ukoliko je rezultatat nakon završetka regularnog dela nerešen, omogućeno je startovanje produžetka. Setovanje& vremena produžetka se obavlja tasterom START/STOP (SPACE). Tada se na displeju postavlja vreme 05:00 i na mestu brojanja perida prikazuje se znak E. Start vremena produžetka se izvršava tasterom START/STOP.

6.Ručni preskok pauza

    Ukoliko postoji potreba da se preskoči tekuće vreme pauze, tj. da se startuje sledeći period utakmice, omogućena je funkcija PRESKOK (SHIFT + Esc) kojom se prekida trenutno vreme pauze i semafor postavlja vreme sledećeg perioda.

7.Reset semafora

    Po završetku susreta semafor nije potrebno gasiti da bi započeo novi susret. Dovoljno je izvršiti resetovanje i to istovremenim pritiskanjem tastera RESET (SHIFT I +) na numeričkoj tastaturi. Nakon RESET-a potrebno je postaviti mod rada semafora u zavisnosti od starosne kategorije igrača.

Napomena:

Obojeni tasteri su u funkciji samo kada je pritisnut taster SHIFT 

na levoj strani tastature.

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Build your own site - More