LOGO

Uputstvo TEHNIKOM 03 KomControl

Uputstvo tip Tehnikom 03 Elektronski regulator ventilacije *TEHNIKOM 03*

-uputstvo za upotrebu-

Uputstvo tehnikom 03 slika 1 Elektronski regulator ventilacije Jagodina 062 242 359

Tehnikom 03 omogućava vrlo jeftinu i laku substituciju postojećih starih kontrolera ventilacije. Omogućava vezivanje kompletne ventilacije u jedan sistem. Upravljanje je vrlo jednostavno i potpuno kompatibilno sa starijim upravljačkim jedinicama.

        Regulator ventilacije tip *Tehnikom 03* omogućava regulaciju temperature prostora promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno regulacijom provetravanja prostora. Ovaj regulator, u zavisnosti od podešene temperature na ormariću regulatora i stvarne temperature prostora, menja broj obrtaja ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature prostora. Elementi za merenje prosečne temperature prostora su temperaturne sonde KTY 10 smeštene u posebnom kućištu. Regulator omogućava vezivanje dve merne sonde koje se montiraju u prostoru čiju temperaturu regulišemo u zonama gde najbolje odslikavaju temeraturnre karakteristike prostorije, odnosno u zonama gde su uslovi najbliži realnim temperaturnim uslovima u kojima žive životinje.

          Ventilaciju stavljamo u pogon uključivanjem glavnog prekidača sa leve strane ormarića. Na prednjoj stani ormarića se nalaze prekidači izbora za svaki ventilator pojedinačno. To znači da možemo uključiti/isključiti svaki ventilator bez uticaja na ostale. Indikator uključenosti ventilatora je njemu pripadajuća signalna lampa.

          Mod rada regulatora odabiramo grebenastim prekidačem 1-0-2 koji je takode smešten na levoj strani ormarića regulatora. Odredjeni položaj prekidača znači sledeće:

             a) Prekidač u položaju *0*- isključen

Regulator je isključen, izlazni napon je 0V, delovi regulatora nisu pod naponom osim priključne kleme i klema na prekidačima.

             b) Prekidač u položaju *1*- automatski

Regulator je uključen, izlazni napon se podešava u zavisnosti od položaja preklopnika "aut-ruc" na vratima ormara. Ako je preklopnik u položaju "aut" regulator je u automatskom režimu rada, a ako je preklopnik u položaju "ruc" ventilacija se podešava potenciometrom "%min protok".

             c) Prekidač u položaju *2* - direktni Regulator je isključen medjutim izlazni napon je jednak naponu mreže i ne može se podešavati. Ovaj položaj koristimo samo u slučaju kvara regulatora, a ventilacija je potrebna ili kad je potrebna maksimalna ventilacija.

             Željenu temperaturu prostora podešavamo potenciometrom "ºC" na vratima ormarića. Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo potenciometrom "%min protok" čime postavljamo minimalni broj obrtaja ventilatora nezavisno od temperature prostora.

             Preklopnok "aut-ruc" na vratima ormarića služi za odabiranje tipa regulacije. Kad je preklopnik u položaju "aut" temperatura u prostoru, koji se reguliše, se održava automatskom promenom broja obrtaja ventilatora u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature. Kad je preklopnik u položaju "ruc" temperatura prostora se podešava ručno preko potenciometra "% min protok".

Tehničke karakteristike

  • - Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
  • (3x 220V/50Hz)(trofazna varijanta)
  • - Maximalna struja: 40A po fazi
  • - Izlazni napon: 0-210V (3x 0-210V)
  • - Područje zadavanja temperature 10.0°C - 40.0°C
  • - Osetljivost: ±0.5 °C
  • - Merna sonda: KTY 10
  • - Broj mernih sondi 2
  • - Dozvoljena temperatura okoline: -10°C - + 40°C
  • - Stepen zaštite: IP 54

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Created with Mobirise