LOGO

Uputstvo TEHNIKOM 04 KomControl

Uputstvo tip Tehnikom 04 elektronski regulator ventilacije sa kontrolom koncentracije otrovnih gasova
*TEHNIKOM 04*

-uputstvo za upotrebu-

    Regulator ventilacije tip *Tehnikom 04* omogućava regulaciju temperature, kao i kontrolu koncentracije štetnih gasova u objektu promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno regulacijom provetravanja prostora.Ovaj regulator, u zavisnosti od zadate temperature Tz i stvarne temperature prostora Ts, kao i usled promene koncentracije gasova menja broj obrtaja ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature i dozvoljenog nivoa gasova u prostoru. Regulator omogućava vezivanje dve merne sonde za temperaturu i jedne merne sonde za merenje nivoa gasova, koje se montiraju u prostoru čiju temperaturu regulišemo, odnosno u zonama gde najbolje detektuju pojavu štetnih gasova.

    Ventilaciju stavljamo u pogon uključivanjem glavnog prekidača. Indikator uključenosti ventilatora je njemu pripadajuća signalna lampa.

    Mod rada ventilacije :

    Mod rada ventilacije odredjujemo položajem prekidača MOD RADA koji se nalazi sa leve strane ormana.

    a) Prekidač u položaju *0*- isključen

Regulator je isključen, izlazni napon je 0V, delovi regulatora nisu pod naponom osim priključne kleme i klema na prekidačima.

    b) Prekidač u položaju *1*- automatski

Regulator je uključen, tip ventilacije se zadaje preko tastature i čcitava na displeju

    c) Prekidač u položaju *2* - direktni

Regulator je isključen medjutim izlazni napon je jednak naponu mreže i ne može se podešavati. Ovaj položaj koristimo samo u slučaju kvara regulatora, a ventilacija je potrebna ili kad je potrebna maksimalna ventilacija.

    Željenu temperaturu prostora zadajemo pritiskom na taster M dok parametar T, koji predstavlja željenu temperaturu prostora, na LCD displeju ne počne da blinka. Tada, tasterima ▼ ili ▲ ( u zavisnosti da li želimo da povećamo ili smanjimo zadatu temperatutu) postavljamo željenu temperturu prostora. Kada dostignemo željenu vrednost, otpustamo taster ▼ ili ▲ i postavljena vrednost ce automatski biti memorisana. Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo na isti način, samo što sada pritiskamo taster M dok P ne počne da blinka na LCD displeju, pa tastere ▼ ili ▲ čime postavljamo minimalni broj obrtaja ventilatora nezavisno od temperature prostora. Kada dostignemo željenu vrednost minimalne ventilacije otpuštamo taster ▼ ili ▲ cime i minimalni protok biva memorisan. Željenu koncentaciju gasova podešavamo pritiskanjem tastera M dok GAS ne počne da blinaka i na isti način tasterima ▼ ili ▲ zadajemo željeni nivo koncentracije gasova. Prilikom uključenja uredjaja ili dolaska struje nakon nestanka, učitavaju se poslednje zadate vrednosti tako da uredjaj nastavlja rad sa prethodnim parametrima.

    Stvarna temperatura se takodje očitava na LCD displeju kao Ts. Ukoliko je stvarna temperatura veća od 39.0°C na displeju se pojavljuje '' ++.+ '' i tada regulator automatski povećava napon na ventilatorima na maksimum , a ukoliko je stvarna temperatura manja od 15.0° C na displeju se ispisuje '' - -. – '' i regulator isključuje regulaciju po temperaturi. Kao indikacija da je uredjaj u regularnom režimu služi znak '' : '' koji blinka i koji ukazuje da uredjaj prolazi kroz sve programom predvidjene procedure.

    Izbor ″T-K-A-P″ na displeju služi za odabiranje tipa regulacije. Promena tipa regulacije se vrši pritiskom na taster M dok na displeju ne počne da blinka znak M. Istovremenim pritiskom na tastere ▼ i ▲ prelazimo iz jednog tipa regulacije u sledeći. Kada je na displeju oznaka M→T to znači da smo odabrali regulaciju po temperaturi. Temperatura u prostoru, koji se reguliše, se održava automatskom promenom broja obrtaja ventilatora u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature i ne zavisi od koncentracije gasova. Kada tempertura prostora premaši zadatu, ventilacija počinje da se povećava. Maksimalna ventilcija se postiže kada tempertura prostora poraste 2 °C iznad zadate. Kada displej izade iz moda za zadavanje na njemu se ispisuje tekst Temp što nam ukazuje koji tip regulacije je u pitanju.

    Kada je na dipleju oznaka M→K to znači da smo odabrali kombinovani mod regulacije. Tada ventilacija zavisi od razlike stvarne temperature u prostoru i željene temperature kao i koncentrcije otrovnih gasova stim da na regulaciju dominantan uticaj ima tempertura. Ukoliko je stvarna temperatura niža od zadate tada se, da ne bi došlo do zahladjenja prostora, isključuje regulacija po koncentraciji gasova. Kada displej izadje iz moda za zadavanje na njemu se ispisuje tekst Komb što ukazuje da je u pitanju kombinovani tip regulacije.

   Ako želimo regulaciju gde dominantnu važnost ima koncentracija gasova tada biramo mod M→A. Tada će ventilacija biti regulisana u zavisnosti od stvarne i željene koncentracije gasova. U ovom slučaju se ventilacija povećava ukoliko koncentacija štetnih gasova koju očitavamo na displeju, poraste iznad željene koncentracije. U ovom slučaju na ventilaciju ne utiče temperatura već samo koncentracija gasova. Sada na displeju stoji tekst Amon.

    Četvrti tip regulacije M→P je regulacija samo po minimalnom protoku vazduha. Tada se nivo ventilacije zadaje tasterom P kojim se podešava minimalni broj obrtaja ventilatora. Ovaj tip regulacije se najčeće zadaje kada su pilići mali i kada nije neophodna velika izmena vazduha. Ventilacija u ovom slučaju ne zavisi ni od temperture ni od koncentracije gasova.

    Kod sva tri prethodna tipa ventilacije u opticaju je minimalna ventilacija koja se zadaje na napred navedeni način, tj ventilatori se uvek okreću minimalnim zadatim brojem obrtaja ukoliko su ostali parametri ventilacije u zadatim granicama. Minimalna ventilacijan se može postaviti u osegu od 0-100%.

Tehničke karakteristike

 •  Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
 • (3x 220V/50Hz)(trofazna varijanta)
 • - Maximalna struja: 40A po fazi
 • - Izlazni napon: 0-210V (3x 0-210V)
 • - Područje zadavanja temperature 15.0°C - 39.0°C
 • - Osetljivost: ±0.5 °C
 • - Merna sonda za temperaturu: KTY 10
 • - Merna sonda za koncetraciju gasova: TGS 822
 • - Broj mernih sondi za temeperaturu 2
 • - Dozvoljena temperatura okoline: -10°C - + 40°C
 • - Stepen zaštite: IP 40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Site was designed with Mobirise