LOGO

Uputstvo TEHNIKOM 05 KomControl

Uputstvo tip Tehnikom 05 Elektronski regulator ventilacije za male farme
*TEHNIKOM 05*

-uputstvo za upotrebu-

TEHNIKOM 05 je regulator ventilacije namenjen za manje objekte. Maksimalan broj ventilatora koji možemo vezati na ovaj kontroler je 4-6 komada, Vrlo je jeftin i jednostavan za montažu i upravljanje.

Elektronski regulator broja obrtaja ventilatora *TEHNIKOM 05*

    Regulator ventilacije, tip *Tehnikom 05* omogućava regulaciju temperature prostora promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno regulacijom provetravanja prostora. Ovaj regulator, u zavisnosti od podešene temperature na ormariću regulatora i stvarne temperature prostora, menja broj obrtaja ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature prostora. Elementi za merenje prosečne temperature prostora su temperaturne sonde KTY 10 smeštene u posebnom kućištu. Regulator omogućava vezivanje jedne merne sonde koje se montira u prostoru čiju temperaturu regulišemo u zoni gde najbolje odslikava temeraturnre karakteristike prostorije, odnosno u zoni gde su uslovi najbliži realnim temperaturnim uslovima u kojima žive životinje.

    Ventilaciju stavljamo u pogon uključivanjem glavnog prekidača – MOD RADA sa leve strane ormarića. Na prednjoj stani ormarića se nalaze prekidači izbora za svaki ventilator pojedinačno. To znači da možemo uključiti/isključiti svaki ventilator bez uticaja na ostale.

    MOD RADA

    Prekidač u položaju *0*- isključen

    Prekidač u položaju *1*- automatski

    Regulator je uključen, izlazni napon za ventilatore se automatski podešava u zavisnosti od položaja preklopnika ″aut-ruc″ na prednjoj strani regulatora. Ako je preklopnik u položaju ″aut″ regulator je u automatskom režimu rada, tj. ventilacija zavisi od razlike stvarne i zadate temperture, a ako je preklopnik u položaju ″ruc″ ventilacija se podešava potenciometrom ″% min ventilac″ i ne zavisi od temperature.

    Prekidac u položaju *2* - direktni

Elektronska jedinica regulatora je isključena, medjutim izlazni napon je jednak naponu mreže i ne može se podešavati. Ovaj položaj koristimo samo u slučaju kvara regulatora, a ventilacija je potrebna ili kad je potrebna maksimalna ventilacija.

    Željenu temperaturu prostora podešavamo potenciometrom ″ ºC ″ na vratima ormarića. Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo potenciometrom ″%min protok″ čime postavljamo minimalni broj obrtaja ventilatora nezavisno od temperature prostora.

    Preklopnok ″aut-ruc″ na vratima ormarića služi za odabiranje tipa regulacije. Kad je preklopnik u položaju ″aut″ temperatura u prostoru, koji se reguliše, se održava automatskom promenom broja obrtaja ventilatora u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature. Kad je preklopnik u položaju ″ruc″ temperatura prostora se podešava ručno preko potenciometra ″% min ventilac″.

Tehničke karakteristike

  • - Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
  • (3x 220V/50Hz)(trofazna varijanta)
  • - Maximalna struja: 10A po fazi
  • - Izlazni napon: 0-210V (3x 0-210V)
  • - Područje zadavanja temperature 10.0°C - 40.0°C
  • - Osetljivost: ±0.5 °C
  • - Merna sonda: KTY 10
  • - Broj mernih sondi: 1
  • - Dozvoljena temperatura okoline: -10°C - + 40°C
  • - Stepen zaštite: IP 40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


This website was built with Mobirise theme