LOGO

Uputstvo TEHNIKOM 06 KomControl

Uputstvo tip Tehnikom 06 ELEKTRONSKA REGULACIJA TEMPERATURE I KONCENTRACIJE UGLJEN-DIOKSIDA NA FARMAMA

-uputstvo za upotrebu-

Digitalni regulator ventilacije *TEHNIKOM 06*

       Regulator ventilacije tip *Tehnikom 06* omogućava regulaciju temperature, kao i kontrolu koncentracije ugljen-dioksida u objektu promenom broja obrtaja ventilatora, odnosno regulacijom provetravanja prostora. Ovaj regulator, u zavisnosti od zadate temperature Tz i stvarne temperature prostora Ts, kao i usled promene koncentracije gasova menja broj obrtaja ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature i dozvoljenog nivoa gasova u prostoru. Elementi za merenje prosečne temperature prostora su temperaturne sonde KTY 10 smeštene u posebnom kućištu. Regulator omogućava vezivanje jedne merne sonde za temperaturu i jedne merne sonde za merenje nivoa gasova, koje se montiraju u prostoru čiju temperaturu regulišemo, odnosno u zonama gde najbolje detektuju pojavu štetnih gasova.  

    Mod rada ventilacije :

 Moda rada ventilacije odredjujemo položajem glavnog prekidača.

    a) Prekidač u položaju *0*- isključena ventilacija

Regulator je isključen, izlazni napon je 0V, delovi regulatora nisu pod naponom osim priključne kleme i klema na prekidačima.

    b) Prekidač u položaju *1*- regulisana ventilacija

Regulator je uključen, izlazni napon ventilatora se podešava u zavisnosti od stanja ″Temp-CO2″ na displeju. Ako je regulator u stanju ″Temp″ na ventilaciju po odgovarajućem algoritmu utiču svi parametri ventilacije, ali temperatura ima dominantan uticaj, a ako je regulator u stanju ″CO2″ na ventilaciju dominantan uticaj ima koncentracija ugljen-dioksida.

    c) Prekidač u položaju *2* - direktno uključenje ventilacije

Regulator je isključen medjutim izlazni napon je jednak naponu mreže i ne može se podešavati. Ovaj položaj koristimo samo u slučaju kvara regulatora, a ventilacija je potrebna ili kad je potrebna maksimalna ventilacija.

     Željenu temperaturu prostora zadajemo pritiskom na taster M dok T na LCD displeju ne počne da blinka. Tada, tasterima ▼ ili ▲ ( u zavisnosti dali želimo da povećamo ili smanjimo zadatu temperatutu) postavljam željenu temperturu prostora.. Kada dostignemo željenu vrednost otpustamo taster ▼ ili ▲ i postavljena vrednost će nakon isteka 2 sekunde automatski biti memorisana. Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo na isti način samo što sada pritiskamo taster M dok P ne počne da blinka na LCD displeju, pa tastere ▼ ili ▲ čime postavljamo minimalni broj obrtaja ventilatora nezavisno od temperature prostora. Kada dostignemo željenu vrednost minimalne ventilacije otpuštamo taster ▼ ili ▲ čime i minimalni protok biva memorisan. Željenu koncentaciju gasova podešavamo pritiskanjem tastera M dok CO2 ne počne da blinaka i na isti način tasterima ▼ ili ▲ zadajemo željeni nivo CO2. Koncentaracija CO2 se izražava u ppm (broj čestica CO2 na milion čestica vazduha). Prilikom uključenja uredjaja ili dolaska struje nakon nestanka učitavaju se poslednje podešene vrednosti tako da uredjaj nastavlja rad sa prethodnim parametrima.

    Stvarna temperatura se takode očitava na LCD displeju kao T. Ukoliko je stvarna temperatura veća od 39.0°C na displeju se pojavljuje '' ++.+ '' i tada regulator automatski povećava napon na ventilatorima na maksimum. , a ukoliko je stvarna temperatura manja od 15.0° C na displeju se ispisuje '' - -. – '' i regulator isključuje regulaciju po temperaturi. Kao indikacija da je uredjaj u regularnom režimu služi znak '' : '' koji blinka i koji ukazuje da uredjaj prolazi kroz sve programom predvidjene procedure.

     Izbor ″Temp-CO2″ na displeju služi za odabiranje tipa regulacije. Promena stanja ″Temp-CO2″ se vrši pritiskom na taster M. Kada taster M počne da blinka tasterima ▼ ili ▲ podesimo tip regulacije .

    Stanje M→T znači da smo regulaciju postavili po temperaturi, a stanje M→C znači da je regulacija ventilacije po koncentaciji ugljen-dioksida. Uredjaj nakon 15s na displeju prikazuje osnovni ekran gde su prikazane stvarne trenutne vrednosti svih parametara ventilacije. U donjem desnom uglu je ispisan tip regulacije Temp ili CO2.

Kad je stanje na displeju ″Temp″ temperatura u prostoru, koji se reguliše, se održava automatskom promenom broja obrtaja ventilatora u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature, kao i od nivoa koncentracije gasova. Kada temperatura prostora premaši zadatu, ventilacija počinje da se povećava. Maksimalna ventilcija se postiže kada tempertura prostora poraste 2 °C iznad zadate. Kada koncentracija CO2 počne da raste iznad zadate, ventilacija se takode povećava i kada poraste za 1000ppm iznad zadate, ventilacija takode ide na maksimum.

    Pošto može da se desi da je tempertura prostora u granicama zadate, a koncentracija CO2 iznad zadate to će i ventilacija biti srazmerna koncentraciji CO2 i tada može doći do zahladjenja prostora. Zbog toga je predvidjen alarm zahladjenja prostora. Kada je stvarna temperatura u prostoru za 2 °C niža od zadate pali se žuta srednja signalna LED dioda pored displeja.Kada je aktivan alarm zahladjenja prostora nivo ventilacije se smanjuje i u tom slucaju treba preduzeti neku aktivnost da bi postigli optimalne uslove u objektu.

      Kad je stanje na displeju ″ CO2″ ventilacija se podešava preko koncentracije ugljen-dioksida i minimalnog protoka koji je postavljen na displeju i izražava se u %. Temperatura u ovom slučaju ima umanjen uticaj. U ovom slučaju se ventilacija povećava ukoliko koncentacija štetnih gasova koju očitavamo na displeju, poraste iznad željene koncentracije. Kada je koncentracija štetnih gasova manja od dozvoljene uredjaj automatski prelazi na regulaciju po temperaturi, a kada je koncentracija CO2 veća od postavljene uredjaj prioritet daje nadgledanju CO2.

    U oba slučaja u opticaju je minimalna ventilacija koja se zadaje na napred navedeni način, tj ventilator se uvek okreće minimalnim zadatim brojem obrtaja ukoliko su ostali parametri ventilacije u zadatim granicama. Ukoliko se aktivira alarm zahladjenja prostora tada se minimalna ventilacija smanjuje na polovinu zadate vrednosti.

     Pored postavljanja alarma za temperaturu, uredjaj nadgleda i stanja bimetalnih sklopki za kontrolu struja motora ventilatora. Ukoliko se aktivira bimetalna zaštita, uredjaj aktivira alarm bimetala (gornja crvena LED dioda pored displeja) za odgovarajući ventilator koji ukazuje korisniku na problem. Uredjaj takode nadgleda stanje sonde za CO2 i ukoliko postoji nekakav problem aktivira alarm CO2 sonde (donja crvena LED dioda pored displeja). Po otklanjanju uzroka aktiviranja alarma prestaje i dojava alarma.

  TEHNIKOM 06 omogućava daljinsku kominikaciju sa nadzornim personalnim računarem, na udaljenosti do 1200m, RS 485 protokolom. Na taj način je omogućeno daljinsko postavljanje i praćenje parametara ventilacije i njihovo pamćenje u memoriji računara za naknadnu analizu.

Tehničke karakteristike

  • - Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
  • 220V
  • - Izlazni napon: 0-210V
  • - Područje zadavanja temperature: 17.0 °C - 39.0 °C
  • - Područje zadavanja CO2 400-4000ppm
  • - Osetljivost: ±0.5 °C
  • - Merna sonda za temperaturu: KTY 10
  • - Merna sonda za koncentraciju CO2: CDM4161
  • - Dozvoljena temperatura okoline: -10°C - + 50°C
  • - Stepen zaštite: IP 40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Create a free website with Mobirise