LOGO

Uputstvo TEHNIKOM 08 1S KomControl

Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju
TEHNIKOM 08 1S
-uputstvo za upotrebu-

    Regulator ventilacije tip *Tehnikom 08_1s* omogućava regulaciju temperature u objektu promenom nivoa ventilacije, odnosno regulacijom provetravanja prostora i aktiviranjem sistema za rashladjivanje-saća. Ovaj regulator, u zavisnosti od zadate temperature Tz i stvarne temperature prostora Ts, povećava ili smanjuje broj uključenih ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature u prostoru. Regulator ima mogućnost kontinualnog upravljanja monofaznim ventilatorima- zimska ventilacija. Regulator omogućava vezivanje digitalne merne sonde za temperaturu i vlažnost vazduha SHT11 , koja se montira u prostoru čiju temperaturu regulišemo.

    Željenu temperaturu prostora zadajemo pritiskom na taster M dok parametar T koji predstavlja željenu temperaturu prostora na LCD displeju ne počne da blinka. Tada, tasterima ▼ ili ▲ ( u zavisnosti dali želimo da povećamo ili smanjimo zadatu temperatutu) postavljamo željenu temperturu prostora.

Uputstvo tehnikom 08 1s 1 slika 1 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Kada dostignemo željenu vrednost otpustamo taster ▼ ili ▲ i postavljena vrednost će automatski biti memorisana.Ponovnim pritiskom na taster M dolazimo do zadavnja vlažnosti vazduha V. To je vrednost relativne vlažnosti vazduha ispod koje je dozvoljeno uključenje pumpe za vodu koja napaja saće za rashladivanje prostora. Ukoliko je trenutna relativna vlažnost veća od zadate isključuje se pumpa. Pumpu, inače uključuje automatika kada u objektu počne da radi tunelska ventilacija.

Uputstvo tehnikom 08 1s slika 2 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

 Parametar oT predstavlja vrednost temperature iznad zadate na kojoj kontinualna ventilacija postiže maksimum, tj. ukoliko je zadata temperatura npr. 22 °C i ukoliko je parametar oT recimo 3 °C tada će kontinulna ventilacija povećavati svoj nivo i maksimum će postići kada je stvarna temperatura u objektu 25°C (22°C + 3°C). Znači ukoliko hoćemo brži odziv kontinualne ventilacije smanjujemo parametar oT i obrnuto.

Uputstvo tehnikom 08 1s slika 3 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Parametar sT predstavlja opseg temperature u kome će tunelska ventilacija postići svoj maksimum. Tunelski ventilatori se uključuju stepenasto jedan po jedan u maksimalno 4 koraka i maksimum tunelske ventilacije se postiže kada je stvarna temperatura u objektu veca od zadate + oT+sT,odnosno ako uzmemo prethodni primer da je zadata temperatura 22 °C, opseg temperatura kontinualne ventilacije oT je 3°C i opseg temperature tunelske ventilacije sT je 2°C tada se u objektu dogadja sledeće: ukoliko je stvarna temperatura niža od zadate nivo ventilacije se odredjuje parametrom minimalne ventilacije P (0-100%), kada temperatura prostora počinje da raste iznada zadate, prvo se nivo kontinualne ventilacije postepeno povecava i kontinualna ventilacija svoj maksimum dostiže kada je stvarna temperatura u prostoru dostigla zbir zadate i opsega kontinualne ventilacije oT (22+3=25°C). Ukoliko taj nivo ventilacije nije dovoljan da obezbedi zadatu temperaturu u objektu tada se postepeno uključuje tunelska ventilacija i ukoliko stvarna temperatura prevazidje vrednost koja je jednaka zbiru zadate temperture, parametra oT i parametra sT postiže se maksimum i tunelske ventilacije. U sklopu uključenja tunelske ventilacije uključuje se i cirkulacione pumpe za sistem saća za rashladjivanje objekta.

Uputstvo tehnikom 08 1s 4 slika 4 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo na isti način- pritiskamo taster M dok P ne počne da blinka na LCD displeju, pa tasterima ▼ ili ▲ postavljamo minimalnu ventilaciju. Kada dostignemo željenu vrednost minimalne ventilacije, otpuštamo taster ▼ ili ▲ čime i minimalni protok biva memorisan. Minimalna ventilacija P manja od 50% se odnosi na kontinulanu ventilaciju, 50% znači maksimum kontinualne ventilacije, a iznad 50% je pored maksimuma moguće uključiti i deo tunelske ventilacije kao minimalne. Parametar minimalne ventilacije nije zavisan od temperature, a to znači da ventilacija ne može biti manja od zadatog protoka bez obzira na kretanje temperature u objektu, pa stoga treba biti oprezan prilikom postavljanja ovog parametra da ne bi došlo do zahladjenja prostora.

Uputstvo tehnikom 08 1s 5 slika 5 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Parametar aT predstavlja vrednost alarmne tempreturem odnosno razliku temperatue u odnosu na zadatu iznad i ispod koje nam sistem šalje SMS poruku Temperturni alarm!!!. Ukoliko je parametar aT= 0 tada isključujemo dojavu temperturnog alarma.

Uputstvo tehnikom 08 1s 6 slika 6 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Prilikom uključenja uredjaja ili dolaska struje nakon nestanka, učitavaju se poslednje zadate vrednosti tako da uredjaj nastavlja rad sa prethodno zadatim parametrima.

    Stvarna temperatura se očitava na LCD displeju kao parametar T→, a stvarna vrednost relativne vlažnosti kao parametar V→.

Uputstvo tehnikom 08 1s 7 slika 7 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Kada je na dipleju oznaka M→Z to znači da smo odabrali ZIMSKI mod regulacije. Tada ventilacija zavisi od razlike stvarne temperature u prostoru i željene temperature, ali u ovom modu nije dozvoljeno uključenje tunelske ventilacije. Kada displej izade iz moda za zadavanje na njemu se ispisuje tekst ZIMS što ukazuje da je u pitanju zimski tip regulacije.

Uputstvo tehnikom 08 1s 8slika 8 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Treći tip regulacije M→P je regulacija samo po minimalnom protoku vazduha. Tada se nivo ventilacije zadaje tasterom P kojim se podešava minimalni broj uključenih ventilatora. Ukoliko je P od 0 do 50% tada su uključeni samo monofazni ventilatori i njihova brzina je srazmerna P, tj. ako je P 0% tada je brzina 0 , ako je P 50% tada su monofazni ventilatori na maksimumu. Ako je P iznad 50% tada se pored monofaznih ventilatora koji se obrću maksimalnom brzinom uključuje i tunelski ventilatori. . Ventilacija u ovom slučaju ne zavisi ni od temperture.

Uputstvo tehnikom 08 1s 9 slika 9 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    I kod oba prethodna tipa ventilacije (LETNJI i ZIMSKI mod) u opticaju je minimalna ventilacija koja se zadaje na napred navedeni način, tj zadaje se minimalni broj ventilatora koji su uvek uključeni ukoliko su ostali parametri ventilacije u zadatim granicama. Regulator u zavisnosti od zadatih parametara ventilacije automatski uključuje odnosno isključuje ostale ventilatore po istom redosledu . Minimalna ventilacija se može postaviti u osegu od 0-100%. Ako je minimalni protok P→0% tada su svi ventilatori isključeni i njhovo uključenje je prepušteno regulatoru. Ukoliko je P→100% tada su svi ventilatori uključeni i regulacija na njih ne utiče.. Minimalni protok ima veći prioritet u odnosu na ostale tipove ventilacije, odnosno ventilacija u objektu ne može biti niža od one koja je zadata minimalnim protokom.

    Ukoliko dode do kvara regulatora, prebacivanjem grebenastog prekidača, koji se nalazi na ormanu ventilacije, u položaj 2 prelazimo na direktnu ventilaciju bez uticaja elektronike.

    TEHNIKOM 08 omogućava potpunu kontrolu svih komponenti sistema tunelske ventilacije, omogućava dojavu alarmnih stanja na mobilni telefon korisnika, ima mogućnost vezivanja na nadzorni računar na kome može da se vrši akvizicija parametara ventilacije.

Tehničke karakteristike

 • - Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
 • (3x 220V/50Hz)(trofazna varijanta)
 • - Izlazni napon za kontinualnu ventilaciju: 0-210V (3x 0-210V)
 • - Maksimalna izlazna struja po fazi: 40A
 • - Područje zadavanja temperature 15.0°C - 40.0°C
 • - Područje zadavanja reativne vlažnosti: 0-99%
 • - Područje zadavanja opsega tunel. vent sT: 0-10°C
 • - Područje zadavanja opsega grejanja oG 0-10°
 • - Merna sonda za temperaturu i relativnu vlažnost: SHT 11 Sensirion
 • - Dozvoljena temperatura okoline: -10°C- + 40°C
 • - Stepen zaštite: IP 40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Created with Mobirise - Click for more