LOGO

Uputstvo TEHNIKOM 08 2S KomControl

Uputstvo tip Tehnikom 08 2s Regulator ventilacije KomContol Jagodina 062-242-359 

-uputstvo za upotrebu-

    Regulator ventilacije tip *Tehnikom 08 2S* omogućava regulaciju temperature u objektu promenom nivoa ventilacije, odnosno regulacijom provetravanja prostora - promenom broja obrtaja bočnih ventilatora i automatskim otvaranjem žaluzina u zavisnosti od nivoa bočne ventilacije i aktiviranjem sistema tunelske ventiacije i sistema za rashladivanje-saća. Ovaj regulator, u zavisnosti od razlike zadate temperature i stvarne temperature prostora, povećava ili smanjuje broj obrtaja bočnih ventilatora u cilju održavanja konstantne temperature u prostoru. Regulator ima mogućnost kontinualnog upravljanja monofaznim ventilatorima- zimska ventilacija. Regulator omogućava vezivanje dve digitalne merne sonde za temperaturu i vlažnost vazduha SHT11, koje se montiraju u prostoru čiju temperaturu regulišemo. Regulator na LCD displeju ciklično prikazuje trenutne vrednosti temperatura i vlažnosti vazduha, koje mere sonda 1 i sonda 2, kao T1,V1 i T2,V2.

Uputstvo tehnikom 08 2s slika 1 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Željenu temperaturu objekta zadajemo pritiskom na taster M dok parametar T koji predstavlja željenu temperaturu prostora na LCD displeju ne počne da blinka. Tada, tasterima ▼ ili ▲ ( u zavisnosti dali želimo da povećamo ili smanjimo zadatu temperatutu) postavljamo željenu temperturu prostora. Kada dostignemo vrednost temperature koju želimo da zadamo, otpustamo taster ▼ ili ▲i postavljena vrednost će automatski biti memorisana.

Uputstvo Tehnikom 08 2s slika 2 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Ponovnim pritiskom na taster M dolazimo do parametra za zadavnje vlažnosti vazduha V. To je vrednost relativne vlažnosti vazduha ispod koje je dozvoljeno uključenje pumpi za vodu koje napajaju saća za rashladjivanje prostora. Ukoliko je trenutna relativna vlažnost vazduha unutar objekta veća od zadate, isključuje se pumpe i ponovo se uključuju kada relativna vlažnost padne ispod zadate.

     Parametar oT predstavlja vrednost temperature, iznad zadate, na kojoj kontinualna ventilacija postiže maksimum, tj. ukoliko je zadata temperatura T npr. 22 °C i ukoliko je parametar oT recimo 3 °C tada će kontinulna ventilacija povećavati svoj nivo i maksimum ce postići kada stvarna temperatura u objektu dostigne 25°C (22 °C + 3 °C). Znači,ukoliko hoćemo brži odziv kontinualne (bočne) ventilacije smanjujemo parametar oT i obrnuto.

Uputstvo Tehnikom 08 2s slika 3 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Parametar sT predstavlja opseg temperature u kome će tunelska ventilacija postići svoj maksimum. Tunelski ventilatori se uključuju stepenasto jedan po jedan u maksimalno 4 koraka i maksimum tunelske ventilacije se postiže kada je stvarna temperatura u objektu veća od zadate za oT+sT, odnosno, ako uzmemo prethodni primer, da je zadata temperatura 22°C, opseg temperature kontinualne ventilacije oT je 3°C i opseg temperature tunelske ventilacije sT je 2 °C, tada se u objektu dogada sledece: ukoliko je stvarna temperatura u objektu niža od zadate, nivo ventilacije se odredjuje parametrom minimalne ventilacije P(0-100%). Tada su u funkciji samo bočni ventilatori i nivo ventilacije prostora je odredjen samo parametrom minimalne ventilacije P. Kada temperatura prostora počinje da raste iznada zadate, prvo se nivo bočne ventilacije postepeno povećava i kontinualna ventilacija svoj maksimum dostiže kada je stvarna temperatura u prostoru dostigla zbir zadate temperature, koja se zadaje parametrom T i opsega kontinualne ventilacije oT (22+3=25°C). Ukoliko ta ventilacija nije dovoljna da obezbedi željenu temperaturu u objektu, tada se postepeno uključuje tunelska ventilacija i ukoliko stvarna temperatura prevazide vrednost koja je jednaka zbiru zadate temperture T, parametra oT i parametra sT postiže se maksimum i tunelske ventilacije. Kada počinje da radi tunelska ventilacija, bočna ventilacija se isključuje i žaluzine se automatski zatvaraju.U sklopu uključenja tunelske ventilacije uključuju se i cirkulacione pumpe za snabdevanje vodom sistema saća koji služi za rashladjivanje objekta.

Uputstvo Tehnikom 08 2s 4 slika 4 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Minimalnu konstantnu ventilaciju prostora podešavamo na isti način - pritiskamo taster M dok parametar Pne počne da blinka na LCD displeju, pa tasterima ▼ ili ▲ postavljamo željenu minimalnu ventilaciju. Kada dostignemo željenu vrednost minimalne ventilacije, otpuštamo taster ▼ ili ▲, čime i minimalna ventilacija biva memorisana. Parametar minimalne ventilacije P nije zavisan od temperature, a to znači da ventilacija ne može biti manja od zadate parametrom P bez obzira na kretanje temperature u objektu, pa stoga treba biti oprezan prilikom postavljanja ovog parametra da recimo ne bi došlo do zahladjenja prostora.

Uputstvo Tehnikom 08 2s slika 5 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Parametar ♠T predstavlja vrednost alarmne tempreture, odnosno razliku stvarne temperature, u odnosu na zadatu, iznad i ispod koje nam sistem opciono može poslati SMS poruku Temperturni alarm!!!. Ukoliko je parametar ♠T= 0 tada isključujemo dojavu temperaturnog alarma.

Uputstvo Tehnikom 08 2s slika 6 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Parameta K je rezervisan za eventulne nove funkcije sistema TEHNIKOM 08 2S, pa sada nije od značaja. Parametar oG predstavlja parametar za podešavanje funkcije grejanja na sistemu TEHNIKOM 08 2S. Sistem uključuje grejanje u 2 stepena. oG predstavlja temperaturu u odnosu na zadatu na kojoj grejanje dostiže maximum. Ukoliko je zadata temperatura 25°C i oG je npr. 2°C, to znači da će grejanje dostići maximum na 23°C (25-2°C).

Uputstvo Tehnikom 08 2s slika 7 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Prilikom uključenja uredjaja ili dolaska struje nakon nestanka, učitavaju se poslednje zadate vrednosti tako da uredjaj nastavlja rad sa prethodno zadatim parametrima. temperature u objektu, na mestima gde su montirane sonde 1 i 2, se ocčitavaju na LCD displeju kao T1 i T2→, a stvarne vrednosti relativne vlažnosti kao parametri V1 i V2→. Ukoliko postoji problem sa sa nekom od sondi tada se na displeju, umesto očitane vrednosi, pojavljuje GRESKA SONDE1 ili GRESKA SONDE2. U slučaju greške neke od sondi sistem automatski prelazi u mod rada PROT. 

            Zadnji parametar koji podešavamo je MOD rada ventilacije. Promena tipa ventilacije se vrši pritiskom na taster M dok na displeju ne počne da blinka znak-parametar M. Istovremenim pritiskom na tastere ▼ i ▲ prelazimo iz jednog moda regulacije u drugi. Kada je na displeju oznaka M→L to znači da smo odabrali TUNELski režim ventilacije. Temperatura u prostoru, koji se reguliše, se održava automatskom promenom broja uključenih ventilatora u zavisnosti od razlike stvarne i zadate temperature i parametara oT i sT. Kada temperatura prostora premaši zadatu, ventilacija postepeno počinje da se povećava. Maksimalna bočna ventilacija se postiže kada tempertura prostora poraste iznad zadate za paramtar oT. Kada displej izade iz moda za zadavanje na njemu se ispisuje tekst TUNL, što nam ukazuje koji tip regulacije je u pitanju.

    Kada je na dipleju oznaka M→Z to znači da smo odabrali ZIMSKI mod regulacije. Tada ventilacija zavisi od razlike stvarne temperature u prostoru i željene temperature, ali u ovom modu automatika ne dozvoljava uključenje tunelske ventilacije. Kada displej izade iz moda za zadavanje, na njemu se ispisuje tekst ZIMSK, što ukazuje da je u pitanju zimski tipregulacije.

    Treći tip regulacije M→P je regulacija samo po minimalnom protoku vazduha. Tada se nivo ventilacije zadaje parametrom P kojim se podešava minimalni broj obrtaja uključenih bočnih ventilatora. Ako je P100% tada su bočni ventilatori na maksimumu. Ventilacija u ovom slučaju ne zavisi od temperature

Uputstvo Tehnikom 08 2 slika 8 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Kod oba prethodna tipa ventilacije (TUNEL i ZIMSKI mod) u opticaju je minimalna ventilacija koja se zadaje na napred navedeni način, tj zadaje se minimalni broj obrtaja bočnih ventilatora koji su uključeni ukoliko su ostali parametri ventilacije u zadatim granicama. Regulator, u zavisnosti od zadatih parametara ventilacije, automatski uključuje odnosno isključuje ostale ventilatore po istom redosledu . Minimalna ventilacija se može postaviti u osegu od 0-100%. Ako je minimalni protok P →0% tada su svi ventilatori iskljuceni i njhovo ukljucenje je prepušteno regulatoru. Ukoliko je P→ 100% tada su svi bočni ventilatori uključeni i regulacija na njih ne utiče.. Minimalni protok ima veci prioritet u odnosu na ostale tipove ventilacije, odnosno ventilacija u objektu ne može biti niža od one koja je zadata minimalnim protokom.

    TEHNIKOM 08 2S omogućava i izbor sonde po kojoj se vrši regulacija. Izbor sonde vršimo na sledeći način: pritiskom na taster M dodemo do parametra Mna LCD displeju koji blinka. To je isti parametar kojim se bira i tip ventilacije. Ukoliko pored parametra, koji blinka, M stoji P, L ili Z to znači da smo u modu zadavanja tipa ventilacije.Tada još jednim pritiskom tastera M izlazimo iz moda zadavanja parametra, pa ponovnim uzastopnim pritiscima na taster M na displeju ponovo dolazimo do parametra M, koji nam sada pokazuje sondu po kojoj želimo da vršimo regulaciju. Ukoliko pored parametra M koji blinka, stoji 1 to znači da smo odabrali sondu 1 kao referentnu. Ukoliko parametra M, koji blinka, stoji 2 znači da nam je referentna sonda 2. Ukoliko pored parametra M, koji blinka, stoji S znači da nam je referentna srednja vrednost temperature i vlažnosti vazduha koje mere sonde 1 i 2. Promenu referentne sonde vršimo istovremenim pritiskom tastera ▼ i ▲- isto kao i promena tipa ventilacije.

Uputstvo tehnikom 08 2s slika 9 Elektronski regulator ventilacije za tunelsku ventilaciju Jagodina 062 242 359

    Ukoliko dodje do kvara regulatora TEHNIKOM 08 2S , prebacivanjem grebenastog prekidača za bočnu ventilaciju u položaj 2 prelazimo na direktnu ventilaciju bez uticaja elektronike. Takode svaki motor (ventilator, pumpa saća, žaluzine) možemo pogoniti bez pomoći elektronike prebacivanjem odgovarajućih prekidača u položaj DIREKTNO.

    Tehnikom 08 2S je sastavni deo automatike za kontrolu klime u objektu. Orman automatike, pored sistema TEHNIKOM 08 2S, pored ostalog, sadrži prekidače izbora, izvršne elemente (kontaktore) kao i odgovrajuće prekostrujne žaštite (DM sklopke) za svaki motor.

    TEHNIKOM 08 S omogućava potpunu kontrolu svih komponenti sistema tunelske ventilacije,omogućava dojavu alarmnih stanja na mobilni telefon korisnika, ima mogućnost vezivanja na nadzorni računar na kome može da se vrši akvizicija parametara ventilacije.

Tehničke karakteristike

 •  Priključni napon: 220V(monofazana varijanta)
 • (3x 220V/50Hz)(trofazna varijanta)
 • - Izlazni napon za kontinualnu ventilaciju: 0-210V (3x 0-210V)
 • - Maksimalna izlazna struja po fazi: 40A
 • - Područje zadavanja temperature 15.0°C - 40.0°C
 • - Područje zadavanja reativne vlažnosti: 0-99%
 • - Područje zadavanja opsega tunel. vent sT: 0-10°C
 • - Područje zadavanja opsega grejanja oG 0-10°
 • - Merna sonda za temperaturu i relativnu vlažnost: SHT 11 Sensirion
 • - Dozvoljena temperatura okoline: -10°C- + 40°C
 • - Stepen zaštite: IP 40

Prijatelj sajta KomControl.com
-Centrokoka Požarevac-


Prijatelj-sajta-komcontrol--Centrokoka Požarevac

Adresa
Ul. Vojvodjanska                     
Grad Jagodina                    


Kontakt

Phone: +381 (0) 062242359
Phone: +381 (0) 062242359


Mobirise page creator - See here